OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Prodávající (dodavatel)
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu DOGI-Fashion.cz
Kupující (odběratel)
Koncový spotřebitel - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a

souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou.
Podnikatelský subjekt - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a

souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou. Podnikatelským subjektem se

rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného

upozornění Kupujícího.
Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke

snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na

základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Komunikace
Pro účely vzájemné komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím slouží zejména e-mail a telefon.
Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého

komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, faxem, emailem, nebo prostřednictvím

internetového obchodu.
Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K

tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena

uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby

(přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:

- bez udání důvodu
- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek

Dodací lhůty
Pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího

telefonicky či emailem na vyžádání.
Dodání zboží
Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání na adrese

společnosti Prodávajícího.
Objednává-li zákazník zboží přes internet s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je, či bude v

dohodnutém termínu, pro kupujícího v provozovně rezervováno.

Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny

a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.

V případě nepřevzetí zboží kupujícím, má prodávající právo, vymáhat na kupujícím smluvní pokutu, a to až do výše 300 Kč vč. DPH.

V tomto poplatku je zahrnuta škoda na dopravném a administrativní a manipulační poplatek. Toto právo vzniká prodávajícímu, pokud

tento splnil lhůtu pro dodání zboží skladem (do 48 hodin v pracovních dnech, při objednávce zboží do 17:00 hod) a pokud kupující

zboží vědomě nepřevzal od přepravní služby a neupozornil v poznámce objednávky prodávajícího na zkrácený termín dodávky či

objednávku prokazatelně nestornoval na hlavní emailové adrese dodavatele zde info@dogi-fashion.cz a to ještě před odesláním

zboží ze strany prodávajícího. Ze strany kupujícího se tak jedná o hrubé porušení kupní smlouvy a tento poplatek bude, v případě

jeho neprodleného neuhrazení, prodávající vymáhat na kupujícím soudní cestou. Pro uhrazení poplatku slouží zejména bankovní

převod na účet prodávajícího. Údaje pro platbu obdrží kupující od prodávajícího emailem či telefonicky.

Platební podmínky
Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.

Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání

zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Zboží může být uhrazeno také na splátky. Přesné podmínky jednotlivých platebních

možností jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání.
Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo

je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem vyzvednutí zboží jiným než

osobně u Prodávajícího (přepravní služba PPL). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením

zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta, PPL). V případě, že se Kupující rozhodne pro

odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
- v původním obalu
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, má dle zákona právo na vrácení peněz. Prodávající

vrací peníze převodem ze svého bankovního účtu na bankovní účet Kupujícího, nebo na jiný účet, který je Kupující povinen uvést

při odstoupení od smlouvy.

Záruka a reklamace
Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží a jeho převzetím kupujícím.
Pokud neni stanoveno jinak, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. To platí vždy pro koncového zákazníka. Vyjímku mohou

tvořit subjekty, které zboží kupují za účelem podnikání (na IČ). V takovém případě může být záruční doba kratší a určuje ji

konkrétní dovozce daného zboží do ČR.

Při prodeji zboží vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu) s datem prodeje, popř. potvrdí záruční list,

pokud je i tento součástí daného výrobku. Pro uplatnění záruky je ovšem dostačující i samotný daňový doklad (faktura)

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním.

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním,

ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na jeho reklamaci. Zboží je v případě reklamace vhodné zasílat v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože autorizovaný servis

ani prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

K výrobku, který je odesílán na reklamaci je vždy nutné přiložit:

- prodejní doklad (fakturu), nebo alespoň jeho kopii
- zaruční list (pokud u výrobku existuje, není to však podmínkou)
- přesný popis závady a kontakt na kupujícího (nejlépe mobilní telefon, popř. email či pevná linka)

Pokud jste zvolili nevyhovující velikost oblečku a chcete zboží vyměnit či vrátit z jiného důvodu tak:
1 obleček musí být vrácen v perfektním stavu v jakém jste ho obdrželi
2 nenošený, obal neponičený, nesmí být sundána cedulka, nesmí být špinavý, chlupatý od srsti psa, nesmí být zmačkaný, musí

obsahovat ramínko a být zaslán v obálce, která bude velikostně k danému oblečku, jelikož obleček nesmíte ohybat

Posoudíme důležitost a oprávněnost reklamace a po tomto posouzení vyrozumíme zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení

reklamace. Poté bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného výrobku, nebo mu bude tento reklamovaný výrobek zaslán přepravní

službou zpět na jeho adresu.

Dle zákona musí být reklamace vyřízena ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží

na uvedenou adresu prodávajícího..

Ochrana osobních dat
Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou bezpečně uložena na chráněných

serverech Prodávajícího a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří pouze finanční instituce poskytující splátkový prodej,

nebo externí přepravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro vyřízení splátkového prodeje, či doručení zboží

Kupujícímu.
Změna již uložených osobních dat Kupujícího je možná po přihlášení do uživatelské sekce, nebo na základě telefonického či

emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání u Prodávajícího smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů

č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným

způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky aktuální v době

vytvoření elektronické objednávky u Prodávajícího.
Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 01.01.2009.